Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.
Във връзка с годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.

Областна администрация Монтана информира :

- Приемането в брой на такси за услуги, предоставяни от Областна администрация Монтана, ще се извършва  до 12.00 часа на 27 декември 2019 г.

- Плащането такси за услуги по банковата сметка на Областна администрация Монтана да се извършва до 18 часа на 27 декември 2019 г.
След гореспоменатите срокове се преустановява приемането на такси до края на 2019 г.

От 2 януари 2020 г. се приемат отново такси за услуги в брой и по банков път.

Дата: Днес, 16:00 Виж още...
Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“
Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“На 11.12.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Враца се проведе третата среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и изпълняван от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.
Присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Росен Белчев - областен управител на Монтана, Малина Николова - областен управител на Враца  експерти от областни администрации Враца, Монтана и Ловеч. Присъстваха още представители на РУО, професионални гимназии, центрове за кариерно развитие и др.

Дата: Днес, 10:33 Виж още...
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕС
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕСНа 30 ноември 2019 г. жителите и гостите на град Лом имаха възможността да се насладят на постановката „Двубой“ по Иван Вазов, представена от Драматичен театър „Кръстьо Пишурка“ при Народно читалище „Постоянство 1856“ в дунавския град.
Музикалният спектакъл, с режисьор Николай Априлов и музика на Димитър Вълчев, беше осъществен с подкрепата на Областна администрация Монтана като част от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста“.

Дата: Вчера, 09:51 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 11, от Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет, учредява в полза на ФК в с. Якимово, за срок от 5 г., безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот – „Стадион“ по Кртата на възстановената собственост, позовавайки се на разпоредби (чл. 50, ал. 3) от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и от Правилника за прилагането му (ППЗФВС) - чл. 72. В чл. 114 и чл. 115 от ЗФВС (редакция ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г..) са регламентирани и подробно изброени необходимите документи за подаване на заявление за учредяване право на ползване върху спортен обект, а в чл. 44 от ППЗФВС са определени изискванията, на които трябва да отговаря спортния клуб. Няма данни тези изисквания да са изпълнени. Следва да се отбележи, че със Заповед № РД-18-354/22.05.2019 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на с. Якимово и съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост.

Дата: 10 декември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/На 06 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г., областен управител на област Ловеч.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

Дата: 6 декември 2019 Виж още...
Представители на Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии
Представители на  Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професииПо покана на директора на ПГСС „Марко Марков“, община Георги Дамяново, представители на
 Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии във връзка със седмицата на
 професионалното образование. Състезанието се проведе за втора поредна година между ПГСС „Марко Марков“ , с. Георги Дамяново,
 ПГСС „Дунавска земя“, с. Ковачица, ПГ „Димитър Маринов“, град Вълчедръм и ПГТ „В. Минчев“, с. Владимирово. Училищата осъществяват професионално образование в направление селско стопанство.

Дата: 6 декември 2019 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решения с №№ 2, 4 и 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на Общински съвет Чипровци. С Решение № 2 и № 5 общинският съвет изменя текст от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено. Решение № 4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда никакви правни последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени.

Дата: 4 декември 2019 Виж още...
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО ИЗКУСТВО СЕ ПРОВЕДОХА В „КИНО 77-МОНТАНА” КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕСБезплатни кино прожекции на Европейско филмово изкуство се проведоха в „Кино 77-Монтана като част от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
Жители и гости на гр. Монтана, в това число и младежи от училища на територията на областта имаха възможността да наблюдават, в периода 25-29 ноември 2019 г., филмовата продукция „Солта на земята”.
Инициативата беше организирана съвместно от Областна администрация Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 03.12.2019 г., с цел реализиране правата на хората с увреждания се проведе първото заседание, на което бе учреден Областен съвет за хората с увреждания в област Монтана. Съветът е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и създаването на равни възможности на хората с увреждания.
За председател на Областния съвет за хората с увреждания бе избран областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев и за заместник-председател – г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България за регион Монтана.

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
3 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯПо случай Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, ние се присъединяваме към честването на празника с уважение към Вас, хората, които ежедневно преодолявате трудности, непознати за останалата част от обществото, отстоявайки с воля и кураж правото си на достоен живот.
За поредна година младежите от дневния дом за деца и възрастни с увреждания в гр. Монтана организираха благотворителната разпродажба на изработените през последните месеци от тях играчки и коледна декорация от естествени материали, която беше посетена от областния управител Росен Белчев и служители на администрацията!

Дата: 3 декември 2019 Виж още...
Заседание на Областен съвет по условия на труд
Заседание на Областен съвет по условия на трудНа 27.11.2019г. от 10 часа в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана  се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.
Областният управител г-н Росен Белчев представи повода за провеждане на заседанието пред членовете и  участниците -   наличието на проблеми с експлоатацията и ползването на стълбовете на ЧЕЗ разпределение от кабелните оператори на територията на областта, опънати кабели на различни дружества, нерегрламентирано прикачване към електропреносната мрежа и опасностите за живота и здравето на техниците и длъжностните лица.
Заседанието започна с обсъждане на тези проблеми и отчитане на резултатите от проведената национална кампания : “Спазване на изискванията по електробезопасност в предприятията, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни мрежи върху стълбове, част от ЕРМ“, представена от г-н Димитър Петров – директор на „Инспекция по труда“ – Монтана. 

Дата: 28 ноември 2019 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Дата: 27 ноември 2019 Виж още...
Отчет Избори 2019
Дата: 25 ноември 2019 Виж още...
БЕЗПЛАТНИ КИНО ПРОЖЕКЦИИ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ В „КИНО 77 - МОНТАНА“
Безплатни кино прожекции, популяризиращи Европейското културно наследство и многообразие ще бъдат организирани в „Кино 77 - Монтана“ като част от Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз.
Инициативата се организира съвместно от Областна администрация Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.
Жителите и гостите на гр. Монтана ще имат възможността да наблюдават, в периода 25-29 ноември 2019 г., филмовите продукции „Сърце от любов“ и „Солта на земята“ както следва:

25.11.2019 от 12:00ч. "Сърце от любов"
26.11.2019 от 12:00ч. "Солта на земята"
27.11.2019 от 12:00ч. "Сърце от любов"
28.11.2019 от 12:00ч. "Солта на земята"
29.11.2019 от 12:30ч. "Солта на земята"


Дата: 21 ноември 2019 Виж още...
„ЗАЩИТА 2019“
„ЗАЩИТА 2019“В периода 19-20 ноември 2019 г. се проведе Национално пълномащабно учение „ЗАЩИТА 2019“.
По време на учението институциите на национално, областно и общинско ниво проиграха трета част от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.
На 19 и 20 ноември 2019 г. Областният щаб на област Монтана проведе тренировка по  Областния план за защита при бедствия и взаимодействието с националния щаб при провеждане на защитни мерки за населението и околната среда в 30 километровата  зона около АЕЦ „Козлодуй”.
На 20 ноември 2019 г. Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев посети Общинския щаб в гр. Бойчиновци и наблюдава действията по развръщането в района на село Лехчево, община Бойчиновци, на обединен контролно-пропусквателен пункт.

Дата: 21 ноември 2019 Виж още...