Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Профил на купувача
П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А /ID 9081701/
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на нормална проводимост на речен участък в извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река Ботуня, над с. Стояново, местност Варниците, община Вършец, област Монтана“
Идентификационен номер в регистъра на АОП: 9081701

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 09.10.2018 г.
2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер в регистъра на АОП: 9081701 – 09.10.2018 г.
3. Документация за участие
3.1. Документация за участие
3.2. Методика за оценка
3.3. Образци

Публикувано на 09.10.2018г.


4. Протокол от 19.10.2018г.

Публикувано на 19.10.2018г.

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А /ID 9030224/
по реда на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки
за избор на изпълнител на дейност 4„Провеждане на групови чуждоезикови обучения” по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"
съдържа:
-публична покана с предмет: Избор на изпълнител на дейност 4 „Провеждане на групови чуждоезикови обучения” по проект
"Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", договор рег.
№ А 13-22-19/24.04.2014 г., финансиран по ОПАК
-декларации, образци
публикувано на 06.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА / ID 9032434/
По реда на по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 5 „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми:
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
„Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
„Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”
по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет",приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"
съдържа:
-публична покана с предмет: избор на изпълнител на дейност 5„Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми:
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
„Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
„Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”
Договор рег. № А 13-22-19/24.04.2014 г., финансиран по ОПАК;
-документация към публичната покана>
-декларации, образци

публикувано на 04.08.2014 г.