Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Правомощия

Областният управител:

· Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

· Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

· Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

· Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

· Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

- Упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

- Може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

· Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

· Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

· Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

· Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

· Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

· Ръководи областния съвет за развитие;

· Организира разработването на областната стратегия за развитие;

· Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

· Ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда начл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

· Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

· Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

· Ръководи областния съвет по сигурност;

· Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени съсЗакона за водите;

· Отговаря за опазването на обществения ред в рамките на предоставените му със закон правомощия;

· Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

· Изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

· Утвърждава областните транспортни схеми;

· Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

· Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;

· Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

· Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

· Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

· Командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

· Командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

· Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

· Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

· Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

· Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

· При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

· Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Дата: 2 октомври 2012 / Версия за печат