Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Предоставяне на достъп до обществена информация


Правно основание

Чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ

Срок за изпълнение

Съгл. ЗДОИ до 30 дни

Такса

Чл.20 ЗДОИ и Зап. №10/ 2001 г. МФ

Административно звено, Отдел, Дирекция

Дирекция “АПОФУС”

Необходими документи:


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Изплащане на еднократно обезщетение на репресирани лица или техни наследници

Правно основание

ЗИД на ЗПГРРЛ и Наредба за прилагане на чл. 4 от ЗПГРРЛ

Комисия, назначена със заповед на областен управител

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Дирекция “АПОФУС”

Необходими документи:

 • Писмено заявление според Приложение към чл. 4, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл.4 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
 • Официален, актуален документ относно незаконната репресия, основана на произход, политически и религиозни убеждения на репресираното лице, вида и нейното времетраене, който се издава, както следва:
  • За лицата, осъдени по Закона за защита на народната власт, глави I и II от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, от Наказателния кодекс в сила от 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, в сила от 1 май 1968 г., чиито деяния са амнистирани и лицата осъдени на лишаване от свобода за неиздължени държавни доставки и изтърпели наказанието / чл. 2, т. 1 и 3 ЗПГРРЛ/: удостоверение, с актуална дата за основанието и времето на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", а за осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени – актуален документ, удостоверяващ основанието и изпълнението на наказанието, издадени съответно от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието или от органите за управление на Държавния архивен фонд
  • За лицата, въдворени в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места и лицата, които са интернирани, изселвани и заселвани по административен ред /чл. 2, т. 4 и 5 ЗПГРРЛ/: удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на принудителната административна мярка, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, или от общината
  • За българските граждани, насилствено изселени в Съветския съюз. /чл. 2, т. 7 ЗПГРРЛ /: удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на насилственото изселване в Съветския съюз, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, и документ, удостоверяващ, че лицето не е загубило българско гражданство (поданство), издаден от дирекция "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието
 • Декларация, че искане за обезщетение не е подавано от или изплатено на репресираното лице или на други негови наследници по досегашния ред
 • Актуално удостоверение за наследници и/или удостоверение за родствени връзки


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Издаване на служебни бележки и удостоверения за доходи


Правно основание

Чл. 36 и чл. 39, ал. 1 от ЗОДФЛ

Срок за изпълнение

30 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Дирекция “АПОФУС”

Необходими документи:


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Издаване на документи за пенсиониране – УП –2 и образец 30

Правно основание

Чл. 2 от Наредбата за пенсиите

Срок за изпълнение

30 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Дирекция “АПОФУС”

Необходими документи:

 • Заявление
 • УП – 2 и образец 30
 • Копие от трудова книжка/трудов договор или друг документ, удостоверяващ, че лицето е работило в посоченото предприятие/организация/ведомство на съответната длъжност


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Координация и административен контрол 9.4

Издаване на позволително за ползване на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд държавна собственост


Правно основание

Чл. 22-40 от ЗЛР

Срок за изпълнение

5 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „КАК”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Заявление
 • Документ за платена такса за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти държавна собственост

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Координация и административен контрол 9.3

Подготовка и провеждане на административно-териториални промени на територията на областта


Правно основание

Чл. 9, 17, 21 и 28 от ЗАТУРБ

Срок за изпълнение

Съгл. ЗАТУРБ

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „КАК”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Съгласно ЗАТУРБ


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Координация и административен контрол 9.2

Административни производства по оспорване на административни актове на кметове на общини пред Областен управител


Правно основание

Чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА

Срок за изпълнение

14 дни

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „КАК”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Жалба от заинтересованото лице, подадена чрез кмета на общината в 14-дневен срок от съобщаването на акта и отговаряща на изискванията на чл. 85, ал. 1 от АПК


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Координация и административен контрол 9.1

Оспорване на незаконосъобразни актове на Общинските съвети


Правно основание

Чл. 32, ал. 2, изр. 1 от ЗА, чл. 45 ал. 11 от ЗМСМА

Срок за изпълнение

14 дни от получаване на Протоколите с Решения на ОбС.

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „КАК”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Жалба от заинтересованото лице
 • Писмени доказателства, на които жалбоподателят се позовава по отношение на незаконосъобразността на взетото решение

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.12

Координиране и упражняване на контрол по законосъобразността на актовете на органи на местното самоуправление в областта на опазване на околната среда и водоснабдяването на населените места на територията на областта


Правно основани

Чл. 31, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗА

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.11

Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 /шест/ месеца


Правно основани

Чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията

Срок за изпълнение

Съгл. Наредба № 2/15.03.2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

Писмено заявление от общината, от чиято квота са линиите


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.10

Съгласуване и утвърждаване на транспортни схеми


Правно основани

Чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

Срок за изпълнение

14 дни за съгласуване на маршрутно разписание от квотата на друга област;

4 пъти годишно за утвърждаване промените в областната и републиканската транспортна схема /3-месечен срок/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута
 • Проект на маршрутно разписание, с писменото съгласие на всички заинтересовани общини /за областната транспортна схема/ и всички заинтересовани общини и области /за републиканската транспортна схема/
 • Предполагаем пътникопоток
 • Схема на маршрута – за нови линии

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.9

Приемане на екзекутивна документация за обекти, които са изпълнени с несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти


Правно основани

Чл. 175 от ЗУТ

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

Писмено заявление


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.8

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура, с обхват и значение за повече от една община


Правно основани

Чл. 148, ал. 3 от ЗУТ

Срок за изпълнение

В 7-дневен срок след подаване на заявление или едновременно с одобряването на проектите, ако това е поискано в заявлението

Такса

Такса – съгласно Тарифа 14 за таксите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:


Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.7

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти от техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община


Правно основани

Чл. 142, ал. 1, 4, 5 и 6, т. 2, чл. 145, ал. 2, 3 от ЗУТ

Срок за изпълнение

7-дневен срок от внасянето им – в случаите по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и 1 месец – в случаите по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ

7-дневен срок в случаите по чл. 144, ал. 3, т. 1от ЗУТ и 1 месец - в случаите по Чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ

Такса

Съгл. чл. 143, ал. 2 от ЗУТ се заплаща такса – съгласно Тарифа 14 за такасите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление на възложителя
 • Документи за собственост
 • Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда
 • Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, изготвена като комплексен доклад от лицензиран консултант, несвързан с проектанта - за обекти от първа и втора категория – задължително
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежи от І и ІІ категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 • Формуляр по тарифа 14
 • Документ за платена такса

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...
Регионално развитие и териториално устройство 8.6

Разглеждане от Областния експертен съвет и съгласуване от областния управител на идейни инвестиционни проекти за обекти от техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община


Правно основани

Чл. 141, ал. 6 от ЗУТ

Срок за изпълнение

1 месец от постъпване на писмено искане

Такса

Такса – съгласно Тарифа 14 за таксите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

 • Писмено заявление
 • Идеен инвестиционен проект

Дата: 18 февруари 2009 Виж още...