Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване








КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

50 години: Монтана – център на окръг и област
На 30 ноември 2009 г. във фоайето на Областна администрация – Монтана ще бъде подредена документална изложба на тема „50 години: Монтана – център на окръг и област”. Инициативата е на областния управител Ивайло Петров с подкрепата на екипа на Териториалния държавен архив в Монтана.
Дата: 27 ноември 2009 Виж още...
История и култура
   Историята на област Монтана е многовековна и датира от най-дълбока древност. През античността регионът е бил населяван от тракийското племе “трибали”. След като става част от територията на Източната Римска империя, в района възникват поселищата Монтанензиум /Монтана/, Алмус /Лом/ и Медека /Вършец/, по-късно идват славяни и българи.Съвременната култура на областта е съхранила силното влияние на различните епохи, но дълбоко в своята същност тя е българска, европейска и общочовешка по дух.
Еклектичният й характер се вижда не само в културно-историческите паметници, изложени в много музеи, но и в цветовете на градската среда.Северозападът и неговият естествен център – Монтана остават духовна територия на прославения музикант Дико Илиев. Достойни негови последователи днес са не един и два оркестъра в региона.Драматичен театър „Драгомир Асенов”, Историческият музей, библиотека „Гео Милев” и Художествената галерия „Кирил Петров” са културни институти, които са от голямо значение за град Монтана и областта.
Няма общински център, където да липсва музейна сбирка или художествена галерия. Много са организираните прояви като пленери по живопис, дървена и керамична пластика, фестивали и конкурси по други направления на съвременното изкуство и култура
За първи път в нашата история и език думата “читалище” се появява в Лом в светското училище на учителя възрожденец и патриот Кръстъо Пишурка през 1848 година. Народно читалище “Постоянство“ – едно от първите в България, е създадено през 1856 год. от даскал Кръстьо Пишурка. Читалището ражда и първия български театър през 1856 г. Първата играна пиеса е “Многострадална Геновева”. Кръстьо Пишурка става родоначалник и създател на първия български театър - пръв режисьор, постановчик, сценарист и артист.
Любителският театър е донесъл много награди от фестивали и прегледи, а Ломският оперетен театър е награждаван с орден „Кирил и Методий”- първа степен. Записът на юбилейния спектакъл на “Веселата вдовица” по случай 75-годишнината на оперетния театър намери място в “Златният фонд” на Българското национално радио. Библиотеката при НЧ ”Постоянство” – гр. Лом е създадена през 1848 г. към училището, където е учител Кръстьо Пишурка.
Тя е общодостъпна, най-голяма на територията на община Лом. Притежава над 107 000 библиотечни единици – книги, периодични издания, много ценен нотен материал. Тук се съхраняват 163 старопечатни, редки и ценни заглавия.
Друг ценен фонд е краеведската сбирка, която наброява 270 тома. общинската художествена галерия “Поломие” е център на културен обмен и място за реализация на различни национални и международни изложби.
Римската крепост „Калето” в град Берковица е археологическа забележителност, допълнена от националните паметници – къщата музей „Иван Вазов”, Часовниковата кула от 1762 година, уникалните храмове „Рождество Богородично” /1843г./, „Свети Николай Чудотворец” /1871/, Художествената галерия и Етнографският музей определят Берковица като град с богата история и култура.
В културния календар град Берковица държи авторските права на международните форуми „Лачени обувки” - фестивал на детската песен и творчество, „Берксток”- рокфестивал, „Беркфест” – фестивал на любителското кино, „Ашиклар пее и танцува” – фолклорен фестивал, „Празник на Берковския Балкан” и „Празник на малината” – туристически събори с емблематично послание. Стогодишна е традицията на театралния колектив при читалище „Христо Ботев” в град Вършец, а самодейците от читалище „Пробуда” вече 75 г. съхраняват и развиват фолклорните традиции на своя край.
И двата духовни центъра са носители на неизброими награди от национални и регионални фестивали.Наличието на четири манастира, сред които духовната перла на Северозапада – Клисурският манастир „Св.Св. Кирил Методий”, който е четвърти по големина в България и е най-големият епархийски манастир, Лопушанският „Св. Йоан Предтеча”, Чипровският „Св. Иван Рилски”, Добридолският „Св. Троица” и стотиците храмове, създават богати възможности за разпалването на Божествената искра у всеки вярващ.


Дата: 17 ноември 2009 Виж още...
Комисията за приемане на планове по параграф 4
КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА МЕСТНОСТИ ПО § 4К, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ



ОСНОВАНИЕ:

Назначават се на основание чл. 28б, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.
 
ФУНКЦИИ:
            
Комисията разглежда и приема изработените Помощен план и План на новообразуваните имоти за местности по § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, възложени от областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Комисията се събира за разглеждане и приемане на плановете в 30-дневен срок от внасянето им в Областна администрация от фирмата изпълнител, на която са възложени.

СЪСТАВ:

Поименният състав на Комисията се определя със заповед на областния управител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Елза Младенова – началник-отдел ТУКАК в Областна администрация – Монтана

ЧЛЕНОВЕ:
1. Юрист в Областна администрация – Монтана
2. Представител на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана
3. Представител на ОД „Земеделие” – Монтана
4. Представител на съответната Общинска служба „Земеделие”
5. Представител на Техническа служба в съответната община
Дата: 17 ноември 2009 Виж още...
География
Географско положение

Област Монтана заема централната част на Северозападна България с обща площ от 3 635 кв. км, което е 3,2 % от територията на Република България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Румъния. На югозапад областта граничи със Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна – област Враца и в южна посока – област София.

Важно предимство на областта, свързано с местоположението й, е фактът, че през територията й минават два от европейските транспортни коридори от мрежата TINA - коридор № 4(път Е 79) Видин-Монтана-Враца-София-Кулата(РП І-1) и коридор № 7(река Дунав). През територията на област Монтана преминава и най-краткият път от Видин за София – второкласен път ІІ - 81 през Старопланинския проход Петрохан, който обслужва и пристанище Лом, като му осигурява връзка с гръцкото пристанище Солун. Тези фактори могат да имат стимулиращо влияние върху общото развитие на промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма в областта.
Административно областта е разделена на единадесет общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Областите Монтана, Видин и Враца съставят Северозападния район за планиране.

Природни ресурси

Релефът на област Монтана е много разнообразен. Северната част на областта е разположена в Дунавската равнина, а в южна посока релефът постепенно преминава в планински, като обхваща части от Предбалкана. Южните части на областта включват територията на най-масивния дял на Западна Стара планина с най-висок връх Ком – 2 016 м. Тук се намира и Петроханската седловина, през която минава най-краткия път от Северозападна към Югозападна България. Склоновете на Стара планина са обрасли с широколистни и иглолистни гори.
Климатът в региона е умереноконтинентален, със студена зима и топло лято. Средната годишна температура е 11,1 градуса.
Главните реки са Огоста, Цибрица и Лом. Те са с малки водни количества и практически имат малко значение за напояване. На територията на област Монтана се намират язовирите “Огоста” и “Среченска бара” и около 50 броя микроязовири с местно значение.
Язовир “Огоста”, изграден на р. Огоста като част от напоителна система, е най-големият язовир в Република България със земно-насипна стена и един от най-големите на Балканския полуостров, с водовместимост 500 млн. куб.м. Язовир “Среченска бара“, с полезен обем 15,5 млн. куб. м е изграден като източник за водоснабдяване на областните градове Монтана и Враца, градовете Берковица, Мездра и други селища от двете области.
Минералните извори са сред ценното природно богатство на областта. С национално значение са топлите минерални извори в община Вършец - гр. Вършец и с. Спанчевци, използвани за лечение сърдечно-съдови заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система, ендокринно–обменни, на опорно-двигателния апарат и др. Извори с топла минерална вода, които могат да имат стопанско значение, се намират в с. Бързия, а също в селата Боровци и Замфирово община Берковица.
Почвите имат ясно изразено зониране в посока север-юг. Дунавската равнина се характеризира с плодородните черноземни почви, в Предбалкана са разпространени сиви горски почви, а в Старопланинската част - кафяви горски и планинско-ливадни почви. Характеристиките на преобладаващата част от почвите са много благоприятни за развитие на основните отрасли на земеделието и животновъдството. В община Берковица има специфични благоприятни условия за отглеждане на ягоди и малини.
Полезните изкопаеми в областта са с местно значение, предимно строителни материали - варовик, индустриални минерали, гранит, диабази. В община Чипровци има флуоритово находище.
Проучено е находище на лигнитни въглища в Ломския въглищен басейн между реките Цибрица и Лом, на площ около 300 кв.км, които са с ниска калорична стойност и не се експлоатират. Железни, сребърни и оловни руди има в община Чипровци /Стара планина/, където добивът е прекратен, медни, сребърни и златни – при селата Говежда, Дива Слатина, Дълги Дел и Копиловци.
С по-голямо стопанско значение са залежите на глини и мергели. Находища на огнеупорни глини има при с. Клисурица и при с. Долна Рикса. На територията на областта действат кариери за открит добив на строителни материали - варовик, пясък, глина, баластра.
Като цяло количеството и качеството на полезните залежи не позволяват развитието на добивни производства със сериозно стопанско значение.
Горско богатство включва масиви от бук, дъб, цер, бял бор, черен бор и смърч. Разпространени са много билки, някои от които са жълт и червен кантарион, риган, маточина, бял равнец, липа, черен бъз, черен и червен глог, червен божур и др. В горите на Старопланинските склонове се срещат характерните за този географски пояс разнообразни животински видове. Разпространени са сърна, благороден елен, елен лопатар, дива свиня, заек, фазан. По отношение на животинския свят Дунавският район е забележителен с богато видово разнообразие на птици. Установени са над 100 вида птици, по-голямата част от които са постоянни, а други са преминаващи.

Дата: 2 ноември 2009 Виж още...