Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Георги Дамяново
Адрес:
Общинска администрация Георги Дамяново
3470 с. Георги Дамяново
ул.”Единадесета” №2
Телефон за контакти: 09551/ 2220
Факс: 09551/ 2340
E-mail: gd3470@mail.bg
Интернет страница: http://www.georgidamyanovo.com

Община Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина /Предбалкана/ на север, заграждащи плодородната долина на р.Огоста.
Територията обхваща 298 кв.км. с 13 населени места с общо 2 934 души население.
На северозапад граничи с община Чипровци, на югозапад с Република Сърбия, на югоизток с община Берковица и на североизток с община Монтана. По-големите села са Копиловци, Говежда, Георги Дамяново и Гаврил Геново.
Към 2008 г. в общината функционират едно основно училище и една средно - професионална гимназия по селско стопанство. На територията на общината няма значителни производствени мощности. Тенденцията е да се запазят и доразвият съществуващите предприятия в областта на дърводобива, дървопреработването и на винопроизводството. През 2006 г. винарна "Лопушна" ООД възстанови работа и възнамерява да увеличи лозовите насаждения. На територията на общината действат две малки ВЕЦ - ВЕЦ "Орион" и ВЕЦ "Трещена".
Основните отрасли на селското стопанство са представени от лозарството, овощарството и животновъдството. Планинското животновъдство може да се превърне във важен елемент на общинската икономиката на базата на наличните естествени ливади, мери и пасища.
Общината има потенциал за развитие на селски и екотуризъм. Лопушанският манастир блести като бисер в котловината, на километър от с. Г. Дамяново. Зад високите каменни стени на зеления фон на гората се откроява с островърхите си кубета храмът “Свети Йоан Кръстител”, умалено копие на храма в Рилския манастир. Резбата на иконостаса, ажурна и плътна, изобразява библейски сцени, животни и растителност – “плодовете на земята”.
На територията й има една защитена местност "Копрен - Равно буче - Деяница - Калиманица", в която се намират два водопада, обявени за природни забележителности - "Дуршин водопад" и "Водният скок". Зоните с потенциал за развитие на туризма са:
1.    Екопътеки около хижа "Копрен" и местността "Каца камък" до границата със Сърбия
2. Лопушанският манастир в с. Георги Дамяново и Чипровският манастир
3.   Селски, ловен и риболовен туризъм на цялата територия

 Община Георги Дамяново Община Георги Дамяново  Община Георги Дамяново 
 Община Георги Дамяново Община Георги Дамяново   


Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Вълчедръм
Адрес:
3650 гр.Вълчедръм
ул."България" № 18-20
Телефони: 09744/34-44, 09744/22-05, 09744/33-08, 09744/21-38
Факс: 09744/34-06
Електронна поща:info@valchedram.com; kmet@valchedram.com
Интернет сайт: http://www.valchedram.com

  Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, в плодородната местност "Златия", по поречието на р. Цибрица с излаз на р. Дунав. Заема североизточната част на областта. Разстоянието от центъра на Общината до областния град Монтана е 50 км. Общината граничи: на Север - р. Дунав, на Изток - с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад с общините Бойчиновци и Якимово, на Северозапад с община Лом - област Монтана. 
  Общината е в състава на област Монтана. Състои се от 11 селища с обща площ 426 х. дка, в т.ч. : - 87,3% (398 931 дка) обработваема земя и 3,5% (14 673 гори).
  Броят на населението е 13 262 души, като 41 % са в активна възраст, 15% под трудоспособна възраст и 44% са над трудоспособна възраст. Ромското население съставлява 30% от общото. 
  Шосейни връзки свързват Общината с град Лом (25км.), където се намира най-близкото действащо пристанище на р. Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните комплекси на град Видин (80км.) и град Оряхово (50 км.) както и с ж.п. линията Видин - София при град Лом и с. Долно Церовене (22 км.). Общината е разположена на транспортната връзка Видин - Плевен.
  В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените й в състава населени места към Община Вълчедръм в т.ч.: с.Златия, с.Игнатово, с.Разград, с.Ботево, с.Долни Цибър и с.Горни Цибър. 
  След последните административни промени кметства в Общината са с.Долни Цибър, с.Златия, с.Мокреш, с. Разград, с.Септемврийци и с.Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества – с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър и с.Игнатово.
  В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни (машиностроене), но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните пазари, като вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност - надхвърля 50%.
 
Община ВълчедръмДата: 30 април 2010 Виж още...
Община Бойчиновци
Адрес:
Общинска администрация
гр. Бойчиновци
ул. "Гаврил Генов" №2
тел. 09513/22-36
факс: 09513/25-84
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://www.boychinovtsi.bg

Община Бойчиновци е разположена в Северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
Общината се състои от 13 градове и села. Центърът на община Бойчиновци е град Бойчиновци. Села в община Бойчиновци: с. Бели брег, с. Бели брод, с. Ерден, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Палилула, с. Портитовци, с. Владимирово.
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124 дка. Средната надморска височина е 138.7 м.
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.
На територията на общината са изградени и функционират 73,9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 59, км
- общинска пътна мрежа – 20,4 км
Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт. Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София. Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.
На 17 км от гр. Бойчиновци преминава международният път Е-79.
Общината се характеризира с голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви. Ценно природно богатство на територията на общината са четирите вековни дъбови дървета в двора на училището в кв. Огоста на град Бойчиновци и в местността “Горно ливаге” между село Мърчево и Бойчиновци. В околностите на село Мадан се намира най-гъстата божурова поляна. Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна жълта роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
Особено атрактивни са малката рекичка Рибине в землището на село Лехчево с растящите в нея красиви жълти водни рози /Nuphar Iutea/; петте величествени вековни дървета край Бойчиновци, червените поляни от цъфналия през май див божур, в горския масив край село Мадан, осемте православни храма, по-голяма част от които с над стогодишна история.

Община Бойчиновци
Дата: 30 април 2010 Виж още...
Община Берковица
Адрес:
Общинска администрация – гр. Берковица
3500 гр. Берковица
пл. "Йордан Радичков" 4
Телефон за контакти: 0953/88404
Факс: 0953/88405
E-mail: ob@berkovitsa.com
Интернет страница: http://www.berkovitsa.com

Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Най-високата точка е връх Ком (2016 м), а най-ниската точка е в с. Боровци (250 м.) Средната и надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на надморска височина 405 м.
Община Берковица поделя граници със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч и Георги Дамяново.
    Населени места в общината: с. Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово.
    През община Берковица преминава най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както и от Западна Европа към Южна България и Близкия изток през прохода Петрохан.
Транспортната мрежа на община Берковица включва:
•  ІІ клас път с дължина 40 км от главен път ІІ-81. Осигурява връзката на общината със София – 87 км и с областния център Монтана – 23 км. Чрез него се осъществява и връзката с международен път Е-79.
•  ІІІ клас път с дължина 51 км, осигуряващ връзката със съседните общини – Вършец и Георги Дамяново.
•  ІV път с дължина 123 км, осигуряващ връзката на селищата с общинския център, от които 79.5 км са с трайна настилка, а останалите пътища са в проект (земни пътища).
Общественият транспорт е автомобилен.
От общината започва и жп линията Берковица – София, Берковица – Лом и Видин.
    Общо стопанисваната земя в общината е 212 945 дка, а обработваемата – 77 840 дка.
    За общината приоритетно е овцевъдството с направление за мляко и месо. Отглеждат се основно овце цигайски тип.
    Развити отрасли в общината са: шивашка промишленост; химическа промишленост; хладилни инсталации; машиностроене и абразивни инструменти; каменообработване; хранително-вкусова промишленост; ягодоплодни култури и др.
    С красотата на своята девствена природа Берковската планина е прекрасно място за туризъм, спортуване и отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване. На 15 км. от града и на 12 км. от прохода Петрохан, на 1500 м н. в. се намира туристически и спортен комплекс "Ком". Снегозадържането тук е близо петмесечно и създава добри условия за зимен отдих. В района има алпийска и бегова ски-писти, защитени от вековни дървета (резерват "Горната кория"), обслужвани от два ски-влека. Освен с незабравимия "скърцащ" звук на снега и бялата тишина на зимата, местността под връх Ком е привлекателна и с възможностите за вело-туризъм, практикуване на делта- и парапланеризъм. Оттук е и изходният пункт за много туристически маршрути – Ком – Емине, Международен пешеходен маршрут Е-3 от Атлантическия океан до Средиземно море, Ком – Белоградчик и др.

 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица  Община Берковица 
 Община Берковица Община Берковица  Община Берковица
Община Берковица


Дата: 30 април 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  Днес, 16.04.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се учреди Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана.
 
Дата: 16 април 2010 Виж още...
СПИСЪК
С П И С Ъ К
 

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността
„младши юрисконсулт” в областна администрация монтана,
 дирекция „Административно – правно обслужване,
финанси и управление на собствеността”

Дата: 15 април 2010 Виж още...