Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ - ЗАСЕДАНИЕ
На 28.05.2010 г. от 13.30 часа в административната сграда на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност.

Дата: 31 май 2010 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
На 20.05.2010 г. в сградата на Областен управител – Монтана в местността „Расника” се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.

Дата: 21 май 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-20/15.02.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за длъжността:
"СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"

Дата: 20 май 2010 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № РД 08-83/18.05.2010г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр.Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати. Търгът ще се проведе на 23.06.2010 г. от 10, 00 часа в учебната зала на втория етаж /стая №212 л/ на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 60 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 11.06.2010 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 120 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 21.06.2010 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 22.06.2010 г. в стая 309 на Областна администрация./виж още.../

За информация: 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова

Дата: 19 май 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Относно: Автоматизирана система за мобилен и стационарен радиационнен контрол на околната среда, монтирана в Монтана и София.

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕДата: 12 май 2010 Виж още...
СРЕЩА СЪС СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ
На 29 април, областният управител Ивайло Петров и неговите заместници Димитранка Каменова и Ивайло Алексиев се срещнаха с представители на Съюза на ветераните.
 
Дата: 5 май 2010 Виж още...
Специализирана администрация
Дейности на Специализираната администрация
 
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

 • Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 • Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 • Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 • Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 • Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 • Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
 • Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 • Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 • Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 • Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 • Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 • Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 • Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 • Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 • Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 • Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 • Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 • Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 • Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 • Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 • Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 • Осъществява процедури по реституционни закони;

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Дата: 4 май 2010 Виж още...
Обща администрация
Дейности на Общата администрация

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":

 • Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 • Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
 • Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
 • Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 • Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 • Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
 • Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 • Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
 • Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
 • Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
 • Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 • Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
 • Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 • Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
 • Организира материално-техническото снабдяване;
 • Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
 • Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
 • Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 • Подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
 • Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
 
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.
 
Дата: 4 май 2010 Виж още...
ПОСЕЩЕНИЕ В ПИРОТ
По покана на г-н Стаменович на 30 април 2010 г. се проведе среща в град Пирот /Сърбия/ между г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и г-н Горан Стаменович - Областен управител на окръг Пирот за изграждане на граничен контролно пропусквателен пункт между двете държави.
 
Дата: 4 май 2010 Виж още...
Община Якимово
Адрес:
3640 Якимово
ул."Европа"8
тел.09742/ 2323
факс: 09742/ 2377
e-mail: qkimovo@net-surf.net
Интернет страница: http://www.iakimovo.org

Община Якимово се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Монтана. Общината има 4 населени места с общо население 4 889 жители.
От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става община, съставена от четири населени места. Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.
Община Якимово е разположена в северозападната част на Република България и е част от административната структура на Област Монтана. Общината граничи: на север с община Лом, на изток с община Вълчедръм, на юг с община Бойчиновци и община Монтана, а на запад – с община Медковец.
През територията на общината преминава второкласен път ІІ-81 София -Монтана – Лом,  железопътната линия София – Видин - Лом и третокласен път ІІІ-818 - Долно Церовене – Долни Цибър.
Територията на общината е 221 958 дка., от които над 93.3% за заети със земеделски земи, 4,2 % са населените места и зони, 2,3 % - горски площи, а 0,9 % - водните площи.
От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става Община, съставена от четири населени места. Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.
Населението на Община Якимово, живущо в четири населени места, наброява 4 889 жители, от които -  52% жени и 48% мъже.
Селското стопанство е отрасълът, който има най-значителен потенциал за развитие на територията на общината. Това се обуславя от наличието на земеделска земя и животни, опита и традициите в областта на растениевъдството и животновъдството, както и благоприятните климатични условия. Селскостопанския фонд в общината е 203 994 дка. Над 60 % от земята се обработва от кооперации, които на територията на общината са 4 на брой, арендатори и дребни селскостопански производители. Има и много пустееща земеделска земя. Наличието на подходящи климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка  и отсъствието на индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно селско стопанство.

Община Якимово
Дата: 3 май 2010 Виж още...
Община Чипровци
Адрес:
Общинска администрация Чипровци:
гр. Чипровци 3460
бул. „Петър Парчевич” 45
Телефон за контакти: 09554/ 2828
Факс: 09554 /2136
E-mail:chiprovci@mail.bg
Интернет страница: http://www.chiprovtsi.bg 


Община Чипровци се намира в западната част на област Монтана. Тя включва земите, намиращи се в подножието на Чипровската планина – най-високият дял на Западна Стара планина. На северозапад тези земи са оградени от река Лом, на юг от Лопушанска Огоста, а от север от Широка планина (Предбалкана), чийто склонове се издигат недалеч от коритото на река Превалска. Община Чипровци е заобиколена на изток от община Монтана и община Георги Дамяново, на запад достига до държавната граница на страната ни с Република Сърбия и община Чупрене от Видинска област. На север Чипровци граничи с община Монтана, а на юг отново с община Георги Дамяново.
Център на община Чипровци е град Чипровци. Градът се намира на 550 метра над морското равнище, релефът му е планински и полупланински и е разположен в живописната котловина на Чипровската река.
Град Чипровци се намира на 155 километра от столицата София, на 35 километра от областния център Монтана, на 44 километра от гр. Берковица и 18 километра от държавната граница с Република Сърбия. Най-близкото селище до Чипровци в Република Сърбия е село Топли дол.
Транспортно-географското разположение на общината е много добро – достатъчно близо е до комуникационната ос Международен транспортен коридор №4 и в същото време е периферно разположена по отношение на оживените пътни артерии, което позволява да се избегнат неблагоприятните последици от интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околната среда
Чипровци е много старо селище, датиращо от Тракийско време. От тогава и селището се занимава с рудодобив. Селото е наречено на медна монета. Първоначално името на селото е било “Кипровец”, а по–късно през 1956 година преименуван на Чипровци.
Чипровци достига своето културно, политическо и икономическо развитие през първите три века от Османското робство. В сравнение с другите занаяти златарството се развива най–добре. Високото изящно производство очертава града като най–големият златарски център на Балканският полуостров на XVI и XVII век. Църкви, манастири, училища, богати и красиви къщи са били построени по време на този икономически и културен бум.
През XIX век най-бързо се развива килимарската индустрия. Известните чипровски килими са ръчно направени от истинска вълна на вертикален стан. Дори и днес тези килими се продават по целият свят и хиляди български домове се украсяват с цветовете на Чипровските килими.
Чипровският манастир "Св. Йоан Рилски" е разположен на 6 км североизточно от града. Според легендата той е издигнат през X век с началото на Християнството. Манастирът представлява вековен център на Българското образование, а е бил изгаря 6 пъти по време на Турското робство. Лопушанският манастир "Св. Йоан Предтеча" се намира на около 20 км североизточно от Чипровци. Манастира е бил често посещаван от народният поет Иван Вазов. Иконите са умело направени от иконописци от Самоков.

Община Чипровци Община Чипровци
Дата: 3 май 2010 Виж още...