Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ
Със Заповед №РД 08-109/28.06.2010 г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати, е определено „МБМ 2006” ЕООД, гр. Монтана.
 
Дата: 28 юни 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Уважаеми дами и господа,
Поздравявам ви с деня на държавния служител -  23 юни. Пожелавам ви и занапред да проявявате професионализъм, коректност и лоялност, с  работата си да допринасяте за модернизирането на държавната администрация! Нека винаги бъдем в услуга на гражданите, да удоволетворяваме потребностите им, съобразно изискванията на европейските стандарти. С общи усилия да създадем по– благоприятна среда за живот и стопанска дейност! Бъдете живи и здрави!
Честит празник!
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана
 
Дата: 23 юни 2010 Виж още...
ВиК АСОЦИАЦИЯ - ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На 21.06.2010 г. от 10,30 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на областна администрация Монтана се състоя първото общо събрание на асоциацията по ВиК – Монтана, председател на която по закон е областният управител на област Монтана.
 
Дата: 22 юни 2010 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
 
 На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ВД-62 / 18.06.2010 г. на областния управител на област Монтана  

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж (фоайе) от административната сграда на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, с предназначение - за монтаж и екплоатация на терминално АТМ устройство (банкомат), за срок от три години. Търгът ще се проведе на 27.07.2010 г. от 10,00 часа в учебната зала на втория етаж /стая №212 л/ на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална  тръжна месечна цена 100 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 16.07.2010 г. /включително/.  Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител   №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 23.07.2010 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12,00 часа на 26.07.2010 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват юридически лица, притежаващи лиценз от БНБ за извършване на дейности, свързани с монтаж и експлоатация на банкомат./виж още.../
 
За информация: 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова
 
Дата: 21 юни 2010 Виж още...
ВиК АСОЦИАЦИЯ - ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ

   На 21.06.2010г. от 10,30 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на областна администрация ще се проведе първото общо събрание на асоциацията по ВиК – Монтана. Асоциациите по ВиК, които са предвидени по Закона за водите се създават по силата на самия закон. Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия. Председател на асоциацията, която ще управлява ВиК активите е областният управител.
 
Дата: 15 юни 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”
 В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”
 В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
Дата: 9 юни 2010 Виж още...
Материали от Първа областна работна среща за планиране на социалните услуги
Дата: 8 юни 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
На 07 юни 2010 г., в Областна администрация Монтана се проведе Първа областна работна среща като етап от процеса на разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2011 - 2016 г.

Дата: 8 юни 2010 Виж още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
Монтана ще бъде домакин на информационeн дeн по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Семинарът ще се проведе на 8 юни, вторник, от 9.30 часа в конферентната зала на Областната администрация – пл. „Жеравица” 1.

Дата: 5 юни 2010 Виж още...